I dag hører der kun 35 ha skov til Vindumovergaard. Den ligger ca 800 meter nord for godset.

Arealet grænser op til Vindum Skov, som blev solgt fra til Staten i 1845.

Skov og naturstyrelsen har lavet nedenstående beskrivelse af Vindum Skov:

Revideret: 1988Vindum Skov v. Skov og Naturstyrelsen

Læs mere om Vindum Skov her.

Den trykte folder fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Frontlinien

Vindum Skov ligger ca. 4 km vest for Bjerringbro. Skovens sydlige del ligger på ret flad og kraftig, men noget vandlidende jordbund, mens den nordlige del ligger på hælderne ned mod et øst-vest gående dalstrøg, hvorfra flere snævre sidedale skærer sig op i skoven.

Dalstrøget anses geologisk at være en ret lille, men på den anden side typisk udformet “tunneldal”, dvs. at den oprindeligt er dannet af en smeltevandsflod under istidens mægtige gletschere. Smeltevandet fra denne lille dal forenedes ved Rindsholm med den langt større Nørreåtunneldals vandmasser, før det længere mod vest ved Dollerup strømmede frem fra gletscherranden og deltog i dannelsen af hedefladernes deltalandskab. I dag løber vandet fra Rindsholm gennem Nørreåen til Randers Fjord.

Skoven har navn efter landsbyen Vindum, der oprindelig lå lige syd for skoven ved kirken; men i forbindelse med reformationen samledes jorderne på én hånd hos herremand Jep Bruun, som tvangsforflyttede byen til den nuværende beliggenhed og samlede store dele af den tidligere byjord under Vindum Overgård, som forblev liggende ved kirken og har været i privat eje lige siden 1400-tallet. Også skoven hørte under Vindum Overgård, indtil den ca. 1845 blev frasolgt til staten.

Ca. 150 m syd for skoven ligger, ude i en mark, en af de største kendte stenblokke i Jylland, “Vindumstenen”, der er bragt med hertil af istidens gletscherstrøm fra stenens hjemstavn i egnen omkring Oslo. Den del af stenen, der rager over jorden, er ca. 3×4 m. Hvor meget der er under jorden, vides ikke. Hvis De vil se stenen, bør De følge sporet lige uden for skovbrynet fra vejknækket 200 m øst for PIII, og siden det levende hegn mod syd (se detailkortene). Undgå at beskadige markafgrøder! (Privat grund).

I skovens vestkant, nær Hvidmose, skal der have været en hellig kilde; lokalt kaldtes den Kirsten-Marie kilde. Inde i skoven ligger Dyrekilde, hvortil der vistnok ikke knytter sig sagn eller lignende. I skovens nordvestre del fandtes i gammel tid et stort moseområde, som i stort omfang er afdrænet, men der er dog bevaret et smukt og botanisk interessant område omkring den lille, fredede (dystrofe) Filsø.

Ved Rosvejs udmunding i Kaskadedal findes på vejens sydside en gammel bøg og gammel eg, der står så tæt ved hinanden, at de næsten synes at være sammenvoksede!

Vandretur

På detailkortene er vist 3 vandreture, der udgår fra hver sin P-plads. Selv om ruterne næsten overalt følger skovens veje og faste spor, må kraftigt fodtøj tilrådes.
Turene kan selvfølgelig gås både i retning med og mod uret, og indtrykkene vil med de skiftende udsyn derved variere noget. Nedenfor er alle tre ture beskrevet med uret, altså følgende detailkortenes pile.

Tur I – Engturen (ca. 2,4 km)
Følg skovvejen ca. 200 m frem til vejkrydset, hvor de gule mærker viser skråt til venstre ad Engsødalvej. Denne vej fører, let slyngende, ned til det ovenfor, under geologien, nævnte dalstrøg med frodige græsningsarealer langs den lille bæk og de delvis skovklædte bakker på dalens nord-side. Omtrent midtvejs fremme langs Gammelkær følges stien skråt op over bakkehælden til udsigten oven for grusgraven og atter ned til vejgaflen, hvor ruten drejer til højre op gennem Lilledal (evt. med en afstikker op til Dyrekilde, se detailkort 1) og tilbage til vejkrydset, hvor der drejes til venstre ad vejen til P-pladsen.

Tur II – Dalturen (ca. 2 km)
Fra P-pladsen gås stik nord gennem den unge granbevoksning og videre langs kanten af bøgeskoven i Lille Enemærke. Stien drejer til højre fremme ved den lysere egeskov og når frem til Dyrekilde. Her følges trappen til venstre for kilden, og ruten følger nu et gammelt skovspor halvvejs oppe på skrænten, indtil den midt ud for Gammelkær i en sløjfe føres op til skræntens overkant. Herfra åbner der sig længere fremme hist og her udsigter over den stadig stejlere Kaskadedal. Efter flere slyngninger nås Dyrekildevej, der følges til venstre ca. 150 m, hvor ruten drejer til højre forbi den tilplantede Ørnemose tilbage til P-pladsen.

Tur III – Moseturen (ca. 3,5 km)
Bemærk at denne tur er under omlægning pga. naturgenopretningen af Filsø Mose.!
Drej til venstre ad skovsporet lige før vejbommen. Ca. 200 m fremme drejes til højre, langs den gamle skovfogedmark, langs egene (f. 1961) på venstre hånd, forbi de 2 lave gravhøje længere fremme på højre hånd og ad Damhusvej frem til Klosterskovvej, som ruten følger til højre ca. 200 m. (Her kan turen om ønsket afkortes med ca. 1,7 km ved at fortsætte endnu 100 m ad Klosterskovvej og dreje til venstre ad Ø. Brokmosevej – men man går glip af en hel del derved!). Sving til venstre ad skovsporet ud over Iglsøtangen; følg nøje de gule mærker, hvorved De kommer ud til skovbrynet, der følges til højre ca. 300 m.

Sving til højre og følg de gule mærker ad det slyngede skovspor. Stik øst for Filsø (=Iglsø?) fører en sti frem til kanten af søen og hængesækken (som ikke bærer et menneske oppe!). Kæruld, dyndstar, blomstersiv og åkander ses her til skiftende årstider, og området kranses af birk og nåletræer. Tilbage på skovsporet går turen videre i en bue syd om mosen og derfra gennem granområdet plantet ca. 1948 frem til Klosterskovvej og ad Brokvej tilbage til P-pladsen.

Bemærk i øvrigt, at De med hjælp af detailkortenes signaturer selv kan planlægge andre ture og gå på opdagelse i den 326 ha store, afvekslende skov. (OBS: Skoven syd for Klosterhus er privat).

God tur!

Praktiske oplysninger
Husk: Hunde skal føres i snor!

Administration

Vindum Skov forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland, tlf. 86 45 45 00.

Vandreture i statsskovene
Vindum Skov er nr. 46 i serien af vandretursfoldere og findes også i en trykt udgave. Yderligere oplysninger om denne og de øvrige mere end 100 foldere .